Uw mening?


13-02-11 Bouw tijdelijke huisvesting woonzorgcentrum Amaris De Veste gaat van start. In verband met aangetrof
Onderstaande brief is door de gemeente op 31 januari jongstleden naar de omwonenden, bewoners,  familieleden van de bewoners en personeel van woonzorgcentrum Amaris De Veste gezonden. Zie ook de bijgesloten schets (klik onder aan de brief op “schets bouwplaats” ) Heeft u reactie's plaats deze dan en wij zullen er voor zorgen dat deze naar de gemeente doorgespeeld worden. In opdracht van Amaris de Veste zal aan de Koningin Wilhelminalaan een nieuw gebouw verrijzen voor woonzorgcentrum Amaris De Veste. Het huidige gebouw wordt gesloopt omdat het niet meer voldoet aan de eisen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde plaats te staan als het huidige gebouw. In 2013 kunnen de bewoners hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. Naarden is dan een  modern verzorgingshuis rijker. Het zal bestaan uit 40 zorgstudio’s, 30 ruime 3-kamerappartementen en een afdeling met plaats voor 24 dementerenden. De bewoners van het zorgcentrum zullen tijdelijk vervangende woonruimte krijgen in luxe en ruime containerwoningen, de tijdelijke Veste. Deze komen te staan in het aangrenzende Anna van Burenparkje. Het is de bedoeling om in de week van 1 februari a.s. te starten met de voorbereidende grondwerkzaamheden voor de plaatsing van deze woningen. In verband hiermee willen we u informeren over het volgende. Op de plek waar de tijdelijke Veste komt te staan, is in de grond verontreiniging aangetroffen. In deze brief gaan we in op de aard van de vervuiling en op de maatregelen die, onder regie van de Provincie Noord-Holland, genomen worden om eventuele risico’s voor de volksgezondheid volledig weg te nemen. Het gaat om een vorm van verontreiniging die al vele jaren op veel plaatsen in Nederland wordt aangetroffen, zodat veel ervaring is opgedaan met de gezondheidsrisico’s en de te nemen maatregelen. Waaruit bestaat de vervuiling? Uit onafhankelijk onderzoek dat de gemeente Naarden en Amaris De Veste hebben laten uitvoeren door ingenieursbureau Tauw, is het volgende naar voren gekomen. Tot ongeveer 1 meter beneden het maaiveld op de plek van de tijdelijke huisvesting, is de grond verontreinigd met koper en PAK (teer). Het grondwater is sterk verontreinigd met zink, nikkel en cadmium. De oorzaak van deze verontreinigingen is niet bekend.  Of de vervuiling zich verder uitstrekt dan het bouwterrein, wordt onderzocht. Bij normaal gebruik geen risico’s voor de volksgezondheid De stoffen bevinden zich ondergronds en leveren alleen gevaar op wanneer men er rechtstreeks mee in contact komt. En dan gaat het om rechtstreeks huidcontact en om het binnenkrijgen van de stoffen via de handen en vervolgens de mond. Gezien de aard van de stoffen is het niet mogelijk dat men deze via inademing binnenkrijgt. Zolang de stoffen ondergronds blijven en er geen rechtstreeks contact is met de vervuiling, is er geen sprake van een risico voor de volksgezondheid. De GGD beaamt dit en heeft haar opvatting in een verklaring vastgelegd. Maatregelen op de korte termijn ter voorkoming van gezondheidsrisico’s Het terrein van het voormalige parkje zal tijdelijk worden afgezet met hekken. Voor de werklieden gelden aanvullende maatregelen. Zij dragen beschermende kleding en moeten bij het verlaten van het terrein hun schoenen afspoelen. De grond op het werkterrein wordt afgevlakt. Vervolgens wordt hier een plastic folie op aangebracht en daarop wordt een laag schone grond gelegd. Daar komt een plaat op te liggen. De containerunits worden op de plaat getakeld door een grote kraan. Op deze wijze is er geen contact mogelijk met de onderliggende grond. Maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s wanneer het terrein weer toegankelijk is Zodra de tijdelijke woningen zijn geplaatst en het terrein weer voor iedereen toegankelijk is, wordt de grond rondom de woningen afgedekt door middel van verhard materiaal of ingericht als tuin met grasmatten die de bodem volledig bedekken. Door deze maatregelen is bij normaal gebruik contact met de verontreinigingen in de grond niet mogelijk. Nadat het tijdelijke gebouw op termijn weer wordt verwijderd zal een nieuw parkje worden ingericht. Wat betreft de grondwaterverontreiniging geldt dat dit nader onderzocht zal worden, in overleg met de provincie. Goedkeuring door Provincie Noord-Holland van het plan van aanpak Het bevoegd gezag, de Provincie Noord-Holland, heeft het plan van aanpak goedgekeurd. Tijdens de werkzaamheden zal een speciaal gecertificeerde milieudeskundige aanwezig zijn om erop toe te zien dat het plan van aanpak correct wordt nageleefd. Meer achtergrondinformatie Het hierboven beschreven plan van aanpak kunt u vinden op de gemeentelijke website www.naarden.nl (Op onze startpagina treft u de rubriek ‘beleid en projecten’ aan en daarbinnen klikt u de rubriek ‘ruimte’ aan.) Het plan is ook te vinden op de website van Buurtplatform Parkwijk: www. parkwijknaarden.nl. Het buurtplatform is drie weken geleden geïnformeerd over de te nemen maatregelen en heeft ingestemd met de wijze waarop u als omwonende wordt geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar de gemeente Naarden: (035) 6957811. Een deskundig ambtenaar zal uw vragen beantwoorden. Het contactadres van het buurtplatform is secretaris@parkwijknaarden.nl. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Naarden namens dezen, de wethouder van Bewonersparticipatie en Leefomgeving, mw. W.E. de Vries-Kempes Schets bouwplaats
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha